Sotsiaalkindustusamet

Sotsiaalkindlustusamet on 1. veebruaril 1993 asutatud ja Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus.

Ameti roll ühiskonnas on:

  • riiklike pensionide, toetuste ja hüvitiste määramine ja maksmine;
  • elatisabi määramine ja maksmine ning riigile üleläinud elatisnõuete sissenõudmine;
  • riigi tagatud õppelaenu summa tagasimaksmata osa osaline kustutamine;
  • puude raskusastme ja puudest tulenevate lisakulude tuvastamine;
  • püsiva töövõimetuse tuvastamine;
  • rehabilitatsiooniteenuse ja erihoolekandeteenuste osutamise tagamine ja rahastamine;
  • ohvriabi- ja lepitusteenuse osutamine.

Ametit rahastatakse Eesti riigieelarvest.

Ohvritele teenuste pakkumiseks loodi ohvriabi osakond ning see süsteem käivitus 1. jaanuaril 2005, kui jõustus ohvriabi seaduse vastav peatükk. Eesti riikliku ohvriabiteenuse eesmärk on inimeste toimetulekuvõime säilitamine või parandamine pärast hooletuse või halva kohtlemise, füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla ohvriks langemist. Seda avalikku teenust osutab Sotsiaalministeeriumi all tegutsev Sotsiaalkindlustusamet. Ohvriabi osakonnal on üle Eesti 15 keskust. Ohvriabi keskused asuvad igas maakonnas.

Hetkel juhib ohvriabi osakond projekti võrgustikutöö parandamiseks koduvägivalla juhtumite korral ja käimas on MARAC-i juhtumikorralduse mudeli (inglise keeles Multi-Agency Risk Assessment Conferences) kasutusele võtmine. Osakond käivitab parasjagu lisaks kohalikele üksustele ka üleriigilist lastekaitse osakonda  ja rakendab koostöös justiitsministeeriumiga Eestis mitmedimensioonilist pereteraapiat (MDFT).

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi üksus - Ohvriabi on tasuta avalik sotsiaalteenus, mille eesmärgiks on säilitada või parandada ohvri toimetulekuvõimet. www.sotsiaalkindlustusamet.ee

Kontakt:

Olle Selliov

Ohvriabi üksuse juht

Sotsiaalkindlustusamet

Olle.Selliov@sotsiaalkindlustusamet.ee

+372 620 8386

Endla 8/15092 Tallinn/Eesti

www.sotsiaalkindlustusamet.ee